Ustalenie wielkości planowanej sprzedaży

Ustalenie wielkości planowanej sprzedaży jest zadaniem pracochłon-nym, wymaga bowiem wcześniejszego rozpoznania efektywnego popytu na produkty i towary oraz cen stosowanych na rynku. Ustalenie tych kategorii jest podstawowym i niezbędnym elementem przy podejmowaniu decyzji o prognozowanej wielkości sprzedaży. Istotny wpływ na określenie rozmiarów sprzedaży mają także i inne kategorie takie jak np. posiadane czynniki produkcji i środki finansowe.

Prognozowanie wielkości sprzedaży opiera się zatem na wszech-stronnej analizie, a podstawę w tym zakresie stanowią: 5 n analiza rynku zbytu, czyli wyniki badań popytu i podaży prowadzo-nych na rynku krajowym i – w razie potrzeby -zagranicznym, umowy lub wstępne uzgodnienia handlowe zawarte z przedsiębior-stwami i innymi odbiorcami, otrzymane oferty na dostawy od potencjalnych klientów, opinie odbiorców, B informacje o tendencjach cen sprzedaży, dane z lat ubiegłych (dotyczy to przedsiębiorstw już funkcjonujących), H możliwości posiadanych i możliwych do pozyskania czynników produ-kcji i środków finansowych.

Przeprowadzenie gruntownej analizy, poczynienie ustaleń i wycią-gnięcie właściwych wniosków jest podstawą do określenia planowanej wielkości sprzedaży. Prognoza sprzedaży jest jednak tylko częścią niezbę-dnego w planie biznesowym opisu dystrybucji. Kolejny krok stanowić powinno przedstawienie rozwiązania problemu: w jaki sposób dostarczyć produkty na rynek? Chodzi więc o znalezienie, wskazanie i wybór efekty-wnych kanałów dystrybucji.

One comment to Ustalenie wielkości planowanej sprzedaży

  • WojdaP.77  says:

    Z własnego doświadczenia mogę podpowiedzieć, żeby zawsze obniżyć osteteczne wyliczenia o jakieś 10-15%

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>