POPRAWA WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA PRACY

Działania mające na celu dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy wynikają głownie z zapisów zawartych w regulacjach Kodeksu Pracy. Dla przedsiębiorców szczególne znaczenie mają przepisy działu X, precyzujące między innymi obowiązki na nich ciążące. Z przepisów tych wynika, że za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy odpowiedzialność ponosi pracodawca. Ma on obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników wykorzystując odpowiednio osiągnięcia nauki i tech-niki.

Obowiązkiem pracodawcy jest także informowanie pracowników o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Kodeks Pracy zobowiązuje pracodawcę do tworzenia służby bezpie-czeństwa i higieny pracy, która ma spełniać funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bhp. Tworzenie służb bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie jest uzależnione od liczby zatrudnionych pracowników. W przypadku zatrudniania mniej niż 10 pracowników pracodawca nie ma takiego obowiązku. Jeśli liczba pracowników nie przekracza 50 osób pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służb bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Natomiast jeśli zatrudnionych jest nie więcej niż 100 pracowników zadania służb bhp może wykonywać pracownik zatru-dniony przy innej pracy. W zakładach zatrudniających powyżej 100 praco-wników, lecz mniej niż 600 osób, liczebność służby bhp ustala kierownik zakładu pracy biorąc pod uwagę konkretny stan warunków pracy istniejący w zakładzie, zatrudniając np. pracownika bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy, bądź tworząc jedno- lub wieloosobową komórkę do spraw bhp.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>