Planowanie systemu organizacji i planowania

Podejście optymalizacyjne wymaga odpowiednich metod naukowych, modeli i systemów planowania oraz zastosowania matematyki. Należy dążyć do rozpatrywania w kategoriach ilościowych, przy czym nie wolno ignorować celów, których nie można kwantyfikować. Poszukuje się najle-pszych spośród dostępnych zasad postępowania, programów, procedur i praktyk. Planista musi modelować częściami, gdyż system społeczno- gospodarczy ujęty jako całość nie da się w obecnych warunkach zoptymali-zować. Stąd w praktyce całościowy plan nigdy nie został jeszcze zoptymali-zowany. W procesie optymalizacyjnym bardzo pomocne są wskazania wynika-jące z zasady racjonalnego działania. Można nawet powiedzieć, że bez maksy-malizacji efektów lub minimalizacji nakładów optymalizacja w ogóle nie jest możliwa.

-3) podejście adaptatywne („adaptivizing”) Jest to planowanie innowacyjne i wciąż należy jeszcze raczej do sfery dążeń niż do rzeczywistości. Nadal brakuje jego koncepcji i metodologii. Zdaniem R. L. Ackoffa opiera się ono na trzech głównych punktach pro-gramowych:

przekonaniu, że zasadnicza zaleta planowania polega nie na planach, które są jego produktem, a na procesie ich produkowania. Ważne jest uczestnictwo w procesie planistycznym a nie jego konsumowania. Nie można więc planować za kogoś lub dla kogoś, gdyż jest ono wewnętrzną sprawą danego podmiotu gospodarczego H stwierdzeniu, że obecna potrzeba planowania wynika głownie z braku skutecznego zarządzania i skutecznych środków kontroli.

One comment to Planowanie systemu organizacji i planowania

  • LeonkiewiczM  says:

    Warto też nadmienić, że planowanie powinno byc czescia biznesplanu, a jednak wiele osob je „olewa” i idzie na zywiol…

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>