Zarys strategii ekonomicznej

Zarys strategii projektu (wybór odpowiedniej strategii dostosowanej do potrzeb i możliwości danego projektu) B zarys koncepcji działań marketingowych w zakresie: produkt i polityka produktu, cena i polityka cenowa oraz promocja Q prognoza przychodów ze sprzedaży (z tytułu świadczonych usług) – zawiera szacunkowe wielkości sprzedaży dla różnych stadiów produ-kcji po uruchomieniu projektu w szacunku przychodów powinno się uwzględniać optymalne zdolności wytwórcze, właściwą technologię, technicznie wykonalny program produkcyjny i alternatywne strategie marketingowe.

-4...

Czytaj więcej

Planowane płace zasadnicze

Planowane płace zasadnicze pracowników wynagradzanych według stawek miesięcznych są sumą iloczynów planowanych do przepracowania miesięcy i miesięcznej stawki płacy (przy czym liczba planowanych do przepracowania miesięcy ustalana jest jako iloczyn liczby planowanych etatów i liczby miesięcy w roku). Obliczeń można dokonać wykorzystując poniższy wzór:

Fw = X (Tpm • sm) gdzie: Fw – planowany fundusz wynagrodzeń (tylko płace zasadnicze), Tpm – liczba planowanych do przepracowania miesięcy, sm – miesięczna stawka płacy. Dopłaty i płace uzupełniające planuje się na podstawie obowiązu-jących przepisów prawnych i porozumień ustalających różne zasady ich obliczania...

Czytaj więcej

Wielkość sprzedaży własnej

Podstawowe założenie w tej metodzie opiera się na sformułowaniu, iż rolę każdego produktu w firmie można określić przy pomocy dwóch kryteriów: wielkość sprzedaży własnej a jej udziału w rynku (mierzonego relacją: wielkość sprzedaży ogółem sprzedaż N – sprzedaż (N-l) b) dynamiki sprzedaży (mierzonej relacją: ) sprzedaż (N-l) gdzie: N – rok obecny N-l – rok poprzedni Macierz BCG reprezentuje cztery rodzaje produktów: gwiazdy, trudne dzieci, dojne krowy i głodne psy.

Gwiazdy to produk...

Czytaj więcej

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW

Z punktu widzenia stosowanych w Polsce zasad rachunkowości zakup materiałów nie jest zaliczany do kosztów działalności, lecz jest jedynie wydatkiem. W koszty zalicza się natomiast wartość zużycia materiałów. Tym samym tylko rzeczywista wartość zużycia wpływa na wynik finansowy przedsiębiorstwa i w tym ujęciu wydaje się być kate-gorią ważniejszą. Zaplanowane zużycie uwarunkowane jest jednak wielko-ścią zakupu i wpływa na zapasy materiałowe.

Czytaj więcej

Transport wewnątrzskładowy

Przejawiło się to m.in. w oferowaniu sferze produkcji zupełnie nowych, dotychczas nie stosowanych materiałów. Wykorzystywany w przed-siębiorstwach zewnętrzny transport zarobkowy przestawił się na inne gałęzie lub rodzaje środków transportowych. Poziom obsługi dostaw został wyraźnie zróżnicowany według nowych metod analitycznych. Specjaliści od gospo-darki magazynowej zaczęli ingerować w sferę produkcji, kwestionując tezy

Czytaj więcej

Proces motywowania

Proces motywowania – którego prawidłowość realizacji spoczywa na barkach kadry kierowniczej – odbywa się przy wykorzystaniu odpo-wiednich narzędzi motywacji (tzw. motywatorów). Wśród nich można wyróżnić: środki przymusu, zachęty i perswazji.

Środki przymusu stanowią najbardziej powszechną grupę motywa-torów i legitymują się najdłuższą historią. Są to narzędzia przyjmujące formę nakazów (dyrektywy i wskaźniki dyrektywne), zakazów (blokady, limity), rozkazów, poleceń i zaleceń. Ich celem jest dostosowanie zachowań pracowników (bez względu na ich poglądy czy wolę) do interesów motywującego. W dłuższej perspektywie czasowej, system motywowania oparty wyłącznie na środkach przymusu nie przynosi oczekiwanych rezultatów, a często doprowadza do niezadowolenia wśród pracowników, wywołuje niechęć, a niekiedy jego efekty przejawiają się w strajkach i protestach.

Środki zach...

Czytaj więcej

Koszty niedoboru

Niedobory stanowią zatem szeroką gamę pozycji kosztowych, a ich występowanie uzależnione jest od różnego rodzaju sytuacji, w któ-rych się pojawiają oraz od określonych czynników ekonomicznych. Syste-matyka kosztów niedoborów zaprezentowana przez S. Abta i H. Woźniaka wyróżnia:13

n koszty niedoborów zmieniające się wraz z liczbą występujących sytuacji, powodujące te niedobory, np. kary umowne i utracone kwoty pokrycia w wyniku utraconych zleceń na skutek niedotrzymania terminów dostaw, c koszty niedoborów zmieniające się w zależności od wolumenu niedo-borów, np. dodatkowe koszty pozyskania półfabrykatów poza przed-siębiorstwem, wytwarzanych we własnym zakładzie,

H koszty niedoborów zmieniające się w zależności od wolumenu niedo-borów i czasu trwania st...

Czytaj więcej

PROBLEMATYKA ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ

Jedną z zasadniczych kwestii przy opisie procesu produkcyjnego jest zobrazowanie zdolności produkcyjnej, która w istotny sposób wpływa na wielkość produkcji i sprzedaży. Zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa zależy od zdolności produkcyjnych posiadanych przez to przedsiębiorstwo maszyn oraz urządzeń i ludzi wykonujących podstawowe czynności technologiczne.

Czytaj więcej

Planowanie działalności reklamowej

Mimo, że nie ma na te pytania uniwersalnej odpowiedzi, wydaje się godnym uwagi zasygnalizowanie kilku kluczowych wytycznych. Otóż, planując działalność reklamową należy pamiętać o tym, że każda reklama powinna przyciągać uwagę konsumentów. W przeciwnym wypa-dku zainwestowane w tym celu środki pójdą na marne, a ogłoszenie czy spot telewizyjny wmiesza się w tłum innych, równie nudnych i niezau-ważalnych, a tym samym mało skutecznych. Należy zatem wykazać się w tej dziedzinie oryginalnością formy i treści. Przykładem reklam mało zauważalnych stały się ostatnio z pewnością, prezentowane w telewizji polskiej, wszelkiego rodzaju środki czystości piorące białe rzeczy już w temperaturze 40C...

Czytaj więcej

CZĘŚĆ KOŃCOWA PLANU BIZNESOWEGO

Część końcowa planu zawiera w zasadzie trzy elementy: streszczenie, wnioski końcowe i załączniki. Niekiedy nazywana jest aneksem, chociaż termin ten odpowiada raczej pojęciu załącznikówa) STRESZCZENIE Opracowujemy je w języku polskim, lecz w zależności od rynków na których działamy, może być podane i w innym. Obecnie w zasadzie opracowuje się je w dwóch – trzech językach obcych: angielskim, niemie-ckim i francuskim lub rosyjskim. ajlepsza objętość około 2-3 strony, zamieszczone na początku lub na końcu opracowania. Powinno ono zawierać:

Podst...

Czytaj więcej