Relacje klienta ze sprzedawcą

Klient rozmowny prosi sprzedawcę o pomoc w dokonaniu wyboru, choć jednocześnie nie chce mu się narzucać nie przyznaje sobie żadnego prawa w stosunku do sprzedawcy przeprasza, że nie kupuje dąży do wypracowania relacji ze sprzedawcą bardziej osobistych niż profesjonalnych

Czytaj więcej

Polska w okresie transformacji systemowej

Polska w okresie transformacji systemowej przechodzi od gospodarki planowanej i zarządzanej centralnie do gospodarki rynkowej, cechującej się m.in. samorządnością (niezależnością) podmiotów gospodarczych. Obowiązujący do końca lat osiemdziesiątych system planowania centralne-go został już zaniechany i nie obowiązuje ustawa o planowaniu społeczno- gospodarczym. Jednakże efektywne i racjonalne kierowanie firmą (przed-siębiorstwem, instytucją, organizacją) wymaga spojrzenia w przyszłość. Stąd powstaje zapotrzebowanie na wytyczenie kierunków działań x kon-kretnych zadań realizacyjnych na bliższą i dalszą przyszłość.

Czytaj więcej

POJĘCIE PLANU

Zarówno w teorii, jak i w praktyce spotykamy się z takimi pojęciami jak plan, program, prognoza, hipoteza. Często pojęcia plan i program oraz prognoza i hipoteza są utożsamiane. Nas w tym miejscu interesuje pojęcie planu jako „produktu finalnego” procesu planistycznego. Samo pojęcie planu jest różnie definiowane w literaturze przedmiotu. Stąd wychodząc z omówionej powyżej istoty planowania za celowe uznaje się podanie własnej definicji planu.

Plan jest t...

Czytaj więcej

Ustawa o podatku dochodowym

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizy-cznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nie podlegają: B zapomogi wypłacane ze środków ZFŚS w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci,

13 świadczenia rzeczowe otrzymane przez emerytów i rencistów od zakła-dów pracy z tytułu poprzedniego łączącego ich z nim stosunku służbo-wego, stosunku pracy. Poza powyższymi dodatkowe zwolnienia obejmują: a wartość rzeczowych świadczeń okolicznościowych sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS – do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym połowy kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę za grudzień roku poprzedzającego rok podatkowy (dotyczy to świad-czeń takich jak bony towarowe, paczki świąteczne dla dzieci, bilety na imprezy sportowe lub kulturalne), n dopłaty na rzecz dzieci i młodzieży do lat 18 -tu z ZFŚS do:zorganizowanego wypoczynku w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonych z nauką oraz przejazdów połączonych z tym wypoczynkiem,

pobyt...

Czytaj więcej

topnowanie ocen celów biznesowych


Wydaje się, że oba te zestawienia nie wyczerpują wszystkich czynSników, jednak można uznać je za podstawowe. W praktyce horyzont planistyczny jest jednoznaczny z czasookresem planów wydzielonych właśnie wg kryterium horyzontu planistycznego. Istotne jest by horyzont planistyczny nie obniżał realności planu, by plan nie stał się jedynie orientacją planistyczną. Wydłużenie horyzontu, przy jednoczesnym postulacie niezmienności szczegółowości ujęcia poszczegól-nych zagadnień, może podważać realność każdego planu. W rozwiniętym systemie planowania muszą istnieć plany o różnym horyzoncie czasowym, które wspólnie zapewnić mają czasową ciągłość planowania. Zmiany zaś wprowadzane decyzjami planów krótkookresowych i bieżących decyzji gospodarczych wymagają ciągłej aktualizacji planów wielo- i długookresowych.

Czytaj więcej

INWESTYCJE, ŚRODKI TRWAŁE I WYPOSAŻENIE

Zasadniczym elementem warunkującym sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest skuteczne, bieżące zarządzanie. Zapewnia ono utrzy-manie przez firmę pozycji rynkowej, ciągłość w generowaniu zysków, konkurencyjność, a w konsekwencji efektywność działania. Jednakże dobra sytuacja finansowo – majątkowa dziś, nie gwarantuje takiego stanu rzeczy w przyszłości. Dlatego też podstawowym warunkiem ekspansji rynkowej firmy jest podejmowanie przez kierownictwo racjonalnych decyzji rozwo-jowych. Stąd inwestycje są elementem strategii przedsiębiorstwa i podsta-wowym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstwa. Dotyczą one wyboru i spo-sobu realizacji odpowiednich przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wskaza-nia źródeł finansowania tychże zamierzeń.

W literaturze stosuje się różn...

Czytaj więcej

Dzielenie rynku według branż

W ujęciu demograficznym rynek stanowić będą odbiorcy oraz ich cechy fizyczne i psychiczne. W ujęciu ekonomicznym (produktowo-usługowym) możemy wydzielić poniższe rodzaje rynku: W praktyce rynek jest dzielony także wg branż. Stąd mamy przy-kładowo rynek rolny, zbożowy, surowcowy lub innych produktów. Jest to w pewnym stopniu uszczegółowienie dwóch pierwszych rodzajów rynku (dóbr i usług) w ujęciu ekonomicznym.

Opis rynku w planie biznesowym to część, która ma zasadnicze znaczenie w całej konstrukcji planu i często zalecane jest, aby opracowy-wana była przed innymi rozdziałami. Powinien w niej zostać scharaktery-zowany rynek w ujęciu geograficznym i demograficznym, a szczególny nacisk należy położyć na opis nabywców, dostawców i konkurentów...

Czytaj więcej

CHARAKTERYSTYKA ODBIORCÓW

Planowane zamierzenia gospodarcze nie miałyby racji bytu bez wcześniejszego rozpoznania rynkowego wskazującego m.in. odbiorców produkowanych dóbr bądź świadczonych usług. Na dokładnym rozpozna-niu rynku oraz zidentyfikowaniu zarówno obecnych, jak i przyszłych klientów opiera się także wybór najbardziej racjonalnej, możliwej do zasto-sowania strategii rynkowej.

Czytaj więcej

Pobudzanie systemowe

Pobudzanie systemowe jest formą motywowania niezależną od ilości i jakości wykonywanej pracy. Służy ono jedynie do skłonienia pracownika, aby pozostał w danym systemie (firmie, przedsiębiorstwie, organizacji). Ta forma motywacji jest dość kosztowna i mało efektywna z punktu widze-nia zwiększania wyników pracy, a w praktyce sprowadza się do wykorzy-stywania tzw. nagród systemowych. Nagrody takie (np. trzynastki) powin-ny być jednolite w odniesieniu do poszczególnych pracowników lub grup pracowniczych, gdyż w przeciwnym wypadku ich stosowanie może wywołać poczucie niesprawiedliwości i niezadowolenia. Bodźce systemo-we wykorzystywane są z reguły wtedy, gdy chce się wyrobić prestiż przed-siębiorstwa, dumę zawodową oraz poczucie solidarności i przynależności do zakładu pracy...

Czytaj więcej

Sprzedaż w czasie targów, wystaw, salonów

W praktyce występuje czasami także sprzedaż w czasie targów, wystaw, salonów oraz tzw. sprzedaż próbna. Ta ostatnia ma na celu zba-danie reakcji rynku na nowe produkty bądź usługi przy minimalnych kosztach własnych. Wiele firm stosuje różne formy wspierania sprzedaży, które bardzo ściśle łączą się z promocją a zwłaszcza z reklamą.

Czytaj więcej