PLAN ZAPOTRZEBOWANIA NA KAPITAŁ OBROTOWY

Ustalenie pozycji kosztów wg powyższych zaleceń jest pierwszym krokiem do sporządzenia planu zapotrzebowania na kapitał obrotowy. W tym miejscu należy wyjaśnić co jest rozumiane pod pojęciem kapitał obrotowy. Najbardziej wąskie ujęcie tej kategorii finansowej precyzuje, iż kapitał obrotowy jest to część środków obrotowych (aktywów obroto-wych) finansowana kapitałem stałym. Wyróżniając zatem, zgodnie z zasa-dami rachunkowości, w strukturze aktywów bilansu aktywa – trwale

i obr...

Czytaj więcej

WYBRANE ZAGADNIENIA Z TEORII PLANOWANIA

Przedmiotem naszych zainteresowań są problemy zaliczane do dzie-dziny naukowej objętej mianem planowanie. Dlatego też w tym rozdziale wstępnym uwagę swą poświęcimy temu zagadnieniu. Ze względów oczy-wistych omówione zostaną w sposób bardzo syntetyczny najważniejsze zagadnienia, które naszym zdaniem są niezbędne do właściwego zrozu-mienia pozostałej problematyki.

Czytaj więcej

POLITYKA KADROWA W FIRMIE

W Konstytucji z 1992 r. stwierdza się,, że „Obywatele Rzeczy-pospolitej Polskiej mają prawo do pracy, to znaczy prawo do zatrudnienia za wynagrodzeniem według ilości i jakości pracy”. Mniej zdecydowanie sformułowano to w Konstytuq’i z 6 kwietnia 1997 r., a mianowicie „Kobieta i mężczyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatru-dnienia i awansów, do jednakowego wynagrodzenia za pracę jednakowej wartości, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń” ,

Ujęcie w Konstytucji podkreśl...

Czytaj więcej