Co zaliczamy do wartości niematerialnych

<p>Do wartości niematerialnych zalicza się: koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jedno-stkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji jeżeli: – ściśle ustalono przyszły produkt lub technologię wytwarzania, a dotyczące ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie określono (wyodrębniając je spośród<!–more–> kosztów innych prac), techniczna przydatność produktu lub technologii została stwierdzo-na i odpowiednio udokumentowana, – koszty prac rozwojowych zostaną pokryte spodziewanymi przycho-dami ze sprzedaży tych produktów lub zastosowania technologii nabytą wartość firmy, która stanowi różnicę między ceną nabycia określonej jednostki lub zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto (różnica ta uwzględnia renomę, pozycję na rynku, dobrą organizację zakupionej jednostki nabywca wprowadza do swoich ksiąg wszystkie przejęte składniki majątku w ich aktualnych cenach rynkowych).</p><p>W ujęciu bilansu wartości niematerialne i prawne stanowią wyodrę-bnioną w ramach majątku trwałego grupę, na którą składają się: 1) koszty zakończonych prac rozwojowych, 2) wartość firmy, 3) inne wartości niematerialne i prawne, -4) zaliczki na wartości niematerialne i prawne. Nabyte prawa majątkowe, jak też wartości niematerialne podlegają okresowym odpisom amortyzacyjnym. Dla nabytych praw majątkowych oraz wartości niematerialnych jednostki gospodarcze same określają planowy okres ich amortyzacji, przy czym może trwać on maksymalnie 5 lat (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych precyzuje jednak w szczególnych przypadkach inne okresy amortyzowania: patrz rozdział 3, art. 16m).</p>

One comment to Co zaliczamy do wartości niematerialnych

  • Marcin  says:

    A co ze szkoleniami i materiałami jakie dostajemy na szkoleniach?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>